چرچیی نت ،سایت نیازمندیها

گرمایش از کف | چرچیی نت

گرمایش از کف
گرمایش از کف،تاسیسات گرمایشی،گرمایش از کف عبارت است از مجموعه لوله هایی که کف اتاق یا سالن در زیر نما خوابیده و آب گرم در این لوله ها جریان دارد. لوله های گرمایش از کف می تواند فقط کف اتاق باشد و یا در برخی موارد پیشرفته تر نیز تا حدود ۶۰ سانت در دیواره ها بالا می آید.